• Skyddsolja

  • Djupverkande

  • 0,5 liter

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Sök läkarhjälp vid obehag. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Hydrocarbons; n-alkanes; isoalkanes; C10-C13; cyclics; < 2% Hydrocarbons; C9-C12; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

International International