• Kopparbaserad

  • Farter upp till 25 knop

  • 9 m²/liter

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

solventnafta (petroleum); lätt aromatisk kolofonium koppar(I)oxid

International International