• Snabbt & enkelt

  • Rengör, polerar & vaxar

  • 0,5 liter

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Mineralterpentin; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1

International International

Tillbaka till huvudkategori