GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Giftigt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

solventnafta (petroleum); lätt aromatisk 1-metoxi-2-propanol; Fettsyror; tallolja; föreningar med oleylamin Amines; polyethylenepoly-; triethylenetetramine fraction