SeaSea Båttillbehörs Integritetspolicy

 

1. Inledning

 För SeaSea Båttillbehör är den personliga integriteten viktig och i denna Integritetspolicy går vi igenom och förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

1.1. SeaSea Båttillbehör som ägs av Byggplast & Båtprylar Sverige AB (”SeaSea”, ”vi”, ”vår”, ”vårt”), med organisationsnummer 556201-7201, Lövbacksvägen 4, 141 71 Segeltorp utför behandling av dina personuppgifter som kund eller intressent hos SeaSea (”du”, ”dig”, ”dina”). SeaSeas behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679(”Dataskyddsförordningen”).

Rättsliga grunder för behandling av dinapersonuppgifter

1.2 SeaSeas behandling av personuppgifter sker som huvudregel med grund i ett avtal med dig, den registrerade .När SeaSea behandlar dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig och ett avtal inte är förestående sker behandlingen med grund i en intresseavvägning, berättigat intresse. SeaSeas berättigade intressen innebär även att vi kan kontakta dig, som privatperson eller representant för ett företag, för marknadsföring-eller för att kommunicera relevant information.

1.3 SeaSea utför även vissa behandlingar för att följa lagar och andra regler som beskrivsnedan.


2. Begrepp och definitioner

2.1 Med Behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genomöverföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

2.2 När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. En personuppgift är en upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personensfysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Det handlar alltså inte bara om namn och personnummer utan kan även handla om bilder och e-postadresser.

2.3 Med personuppgiftsansvarig menas en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

2.4 Med personuppgiftsbiträde menas en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

2.5 Med registrerad menas den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom en viss personuppgift.

2.6 Med GDPR menas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

2.7 Med SCC menas kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

2.8 Övriga eventuella GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i denna Integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR.


3. Ändamålen med behandlingen

3.1 SeaSea behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att ingå avtal med dig och för att uppfylla avtalet. Att lämna personuppgifter till SeaSea är en förutsättning för att ingå ett avtal med SeaSea som inte kan tillhandahålla sina varor online utan att behandla personuppgifter.

3.2 Om dina personuppgifter lämnas till SeaSea för att erhålla information från SeaSea kommer SeaSea endast att behandla dina personuppgifter för att följa för detta ändamål och de ytterligare behov som kontakten kan föranleda.

3.3 Dinapersonuppgifter kan även behandlas av oss för att kontakta och kommunicera med dig bland annat för utskick av nyhetsbrev. Det betyder att du kan stoppabehandlingen av dina personuppgifter så snart vi kontaktat dig om du inte längre är intresserad.

3.4 Behandling av personuppgifter genomförs även av SeaSea för att uppfylla rättsligaförpliktelser som åvilar SeaSea enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078).


4. Personuppgifter som behandlas

4.1 SeaSea samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Informationen lämnas antingen direkt av dig eller samlas in av SeaSea för att komplettera uppgifterna du lämnat.

4.2 Följandepersonuppgifter kan SeaSea komma att samla in från dig när du handlar online eller vid ingående i någon annan typ av avtal:

  • a) Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn och personnummer.
  • b) Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
  • c) Kreditupplysning – uppgift från kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet.

4.3 Om du kontaktar SeaSeas kundtjänst för hjälp eller information kommer ärendet kräva att SeaSea behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen förkundtjänst kan exempelvis vara:

  • a) Uppgift om din identitet – såsom förnamn, efternamn och personnummer. Om du också lämnar uppgift om andras identitet kommer SeaSea inte att spara den informationen om det inte krävs för ärendet eller för att utreda bedrägeri eller annat ärende.
  • b) Kontaktuppgifter – såsom adress, e-postadress, mobilnummer och telefonnummer, folkbokföringsadress (kan samlas in från Skatteverket för att säkerställa att adressen stämmer).
  • c) Ärendebeskrivning – vid din kontakt och beskrivning av supportärendet kan SeaSea inte styra vilka uppgifter du lämnar. Din ärendebeskrivning kan därför omfatta personuppgifter som SeaSea inte har anledning att behandla. Sådana personuppgifter kommer inte SeaSea att lagra.

 

5. Mottagare av personuppgifter

5.1 SeaSeas verksamhet förutsätter att SeaSea samarbetar och interagerar med andra system och aktörer. SeaSea kommer att överföra dina personuppgifter till andra organisationer när det är nödvändigt för att uppfylla (I) avtalet med dig, (II) lag, författning eller beslut som SeaSea eller dess systerbolag måste efterleva. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

  • a) Banker – När nödvändigt kan dina personuppgifter lämnas till banker i samband med ingående av avtal.
  • b) Kreditupplysningsföretag – enligt den beskrivning som lämnas ovan kommer SeaSea att lämna ut uppgifter om dig till kreditupplysningsföretag när SeaSea måste bedöma din kreditvärdighet. SeaSea gör detta för att bekräfta din identitet och bedöma din kreditvärdighet.

5.2 SeaSea behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES tillämpar SeaSea och mottagaren SCC vilket säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.

 

6. Bevarande av personuppgifter

6.1 Personuppgifter bevaras bara så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det här betyder att de flesta personuppgifter som samlas in om dig kommer att raderas efter det att de inte längre ska bevaras enligt lag eller är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig.

När du handlar av oss online behandlar vi följande uppgifter om dig:

Ändamålen

Vilka personuppgifter

Laglig grund

För att du som köpare ska få dina varor.

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Avtal

För att du som köpare ska kunna handla mot faktura.

Personnummer.

Avtal

För att du ska få information och marknadsföring från oss.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inköpshistorik.

Berättigat intresse/samtycke

 

 

För att köpare ska kunna berättiga produktgarantier

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inköpshistorik.

Avtal


Uppgifter som du lämnar som köpare lagras hos oss som längst 3 år efter att du senast handlade hos oss. Uppgifter som du lämnar för att erhålla information utan att ha handlat hos oss lagras hos oss som längst 3 månader efter att du begärt att viska upphöra att sända dig information (alltså att det berättigade intresset upphört). 

6.2 SeaSea är skyldigt att bevara vissa personuppgifter i sju år för att följa skyldigheter enligt bokföringslagen.


7. Gallring av personuppgifter

7.1 Personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre behöver bevaras.

7.2 När SeaSea utför en gallring av personuppgifter (utför uppgiftsminimering) kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associerasmed den information som återstår.


8. Informationssäkerhet

8.1 SeaSea vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. SeaSea har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

8.2 Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad en personuppgiftsincident kan SeaSea komma att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen regleringar härför.


9. Dina rättigheter

9.1 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkarlagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan därför återkallasamtycke från exempelvis en intresseanmälan om du ångrat dig och inte vill bli kontaktad av oss.

9.2 Du har rätt att vid vissa tillfällen överföra de personuppgifter SeaSea behandlar rörande dig till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

9.3 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända motbehandlingen.

9.4 Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. SeaSea kommer då att sammanställa information om hur dina personuppgifter harbehandlats och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

9.5 Du har rätt att begära att SeaSea rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter SeaSea har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

9.6 Du har rätten att begära att SeaSea raderar dina personuppgifter. SeaSea kommer då att radera personuppgifter som inte SeaSea måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. SeaSea kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. SeaSea kommer alltid att svara dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som SeaSea har rätt att fortsätta behandla.

9.7 Du har alltid rätten att ingeklagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) 

9.8 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till SeaSea på mailadress info@seasea.se.

 

Denna policy är uppdaterad den 30 augusti 2023.

Byggplast & Båtprylar Sverige AB