• Tvåkomponent

  • För alla typer av båtar

  • 9 m²/liter

Huvudlager ✔️ I lager
Stockholm Åkersberga ❌ Ej i lager
Karlskrona ❌ Ej i lager
Norrköping ❌ Ej i lager
Strängnäs ❌ Ej i lager
Stockholm Vaxholm ❌ Ej i lager
Mariestad ✔️ I lager
Uddevalla ❌ Ej i lager
Trosa 0156-17177
Växjö ❌ Ej i lager
Norrtälje ❌ Ej i lager
Nyköping 0155-210862
Stockholm Nacka ✔️ I lager
Luleå ❌ Ej i lager
Stockholm Stavsnäs ❌ Ej i lager
Stockholm Länna ✔️ I lager
Stockholm Täby ❌ Ej i lager
Motala 0141-233300
Göteborg Långedrag ❌ Ej i lager
Loftahammar 0493-61315
Örnsköldsvik ❌ Ej i lager
Karlshamn 0454-19150
Sölvesborg (Nogersund) 0456-52277
Västerås 021-356633
Stockholm Segeltorp ✔️ I lager
Göteborg Björlanda ❌ Ej i lager
Strömstad ❌ Ej i lager
Hudiksvall ❌ Ej i lager
Stockholm Karlslund 08-50470000
Örebro ❌ Ej i lager
Rud/Oslo ❌ Ej i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Giftigt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

solventnafta (petroleum); lätt aromatisk 1-metoxi-2-propanol; Fettsyror; tallolja; föreningar med oleylamin Amines; polyethylenepoly-; triethylenetetramine fraction

International International