• Däcksrengöring

  • Halkfri

  • 1 liter

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Innehållsförteckning

Natriumhydroxid; Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt; Alkoholer, C9-11 etoxylerade; Propan-2-ol; Trietanolamin; Dipropylenglykolmonometyleter

Starbrite Starbrite

Tillbaka till huvudkategori