• Färdigblandad

  • Frostskydd

  • Ersätter glykol

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Innehållsförteckning

Glycerol; 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

Starbrite Starbrite

Tillbaka till huvudkategori