GHS05
Frätande

Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras inlåst. Förvaras endast i originalbehållaren. Sug upp spill för att undvika materiella skador. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Kaliumkarbonat; Alcohols, C7-21, ethoxylated ; natriummetasilikat; N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide

Starbrite Starbrite

Tillbaka till huvudkategori