GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

<5% nonjoniska tensider; Parfym d-Limone; Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt; Alkoholer, C9-11 etoxylerade

Starbrite Starbrite

Tillbaka till huvudkategori