GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

Innehållsförteckning

Pine ext.

Starbrite Starbrite

Tillbaka till huvudkategori