GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tillbaka till huvudkategori