GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innehållsförteckning

5-klor-2-metyl-4isotiazolin-3-on, 2-metyl-4isotiazolin-3-on

Tillbaka till huvudkategori