GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till… VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön. 

Innehållsförteckning

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

Tillbaka till huvudkategori