GHS02
Brandfarligt
GHS04
Gasbehållare
GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. 

Innehållsförteckning

KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%); hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene; DIMETYLETER

Tillbaka till huvudkategori