GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik utsläpp till miljön.  Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

ACIDE DECANEDIOIQUE,BIS(2,2,6,6-TÉTRA MÉTHYL-4-PIPÉRIDINYL)ESTER; KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (<2%); hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene; C7-C9-ALKYL-3-[3-(2H-BENZOTRIAZ OL-2-YL)-5-(1,1-DIMETYLETYL)-4- HYDROXIFENYL]PROPIONATER

Tillbaka till huvudkategori