• Rostskydd

  • För kylsystem

  • Konserveringsmedel

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Alkoholer, C9-11, etoxilerade

MultiMarine MultiMarine