GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

Innehållsförteckning

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

MultiMarine MultiMarine

Tillbaka till huvudkategori