GHS05
Frätande

Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innehållsförteckning

Alkyl(C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid

Tillbaka till huvudkategori