GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Innehållsförteckning

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt

International International