GHS02
Brandfarligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Framkalla INTE kräkning. Vid brand: Släck med … Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Järnoxid; Polyeten; Titiandioxid

Tillbaka till huvudkategori