• Exklusiv teakolja

  • UV- skydd mot oxidering

  • 0,95 liter

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater