• Biocidfri

  • Fungerar i alla vatten

  • Tunnfilmsfärg

GHS07
Skadligt
GHS02
Brandfarligt
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Brandfarlig vätska och ånga.

Innehållsförteckning

xylen; Solvent naphtha (petroleum), light arom.; dipropylene glycol dibenzoate; metylmetakrylat; 1,3-bis(12-hydroxyoctadecanamide- N-mathyle) benzene; n-butylmetakrylat; Toluen

Hempel Hempel