• Giftfri

  • Fungerar i alla vatten

  • Tunnfilmsfärg

GHS07
Skadligt
GHS02
Brandfarligt
GHS09
Miljöfarlig

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadligt vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadligt vid hudkontakt.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Innehållsförteckning

xylen; Solvent naphtha (petroleum), light arom.; oktametylcyklotetrasiloxan; dipropylene glycol dibenzoate; trimetylopropan; metylmetakrylat; 1,3-bis(12-hydroxyoctadecanamide- N-mathyle) benzene; n-butylmetakrylat; Titanium dioxide; Styren; Toluen

Hempel Hempel