• Hård, kopparbaserad

  • För alla fartområden

  • 14,5m²/liter

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Hempel Hempel