GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till… Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; dikopparoxid

Hempel Hempel