GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Hempel Hempel

Fler produkter från samma kategori