• Keramiskt vax

  • Skyddar i 6 mån

  • Lättarbetad

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON

Tillbaka till huvudkategori