• Kraftigt UV-skydd

  • Lätt att använda

  • Ger lyster och glans

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Vid hudirritation eller utslag: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3- one

303 303

Tillbaka till huvudkategori