GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. 

Innehållsförteckning

petroleumdestillat vätebehandlad lätta

Tillbaka till huvudkategori