• Kapellimpregnering

  • Rek. av kapelltillverkare

  • För kapell, markiser mm.

GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. 

Innehållsförteckning

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one

303 303

Tillbaka till huvudkategori