GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

RED LINE SYNTHETIC OIL RED LINE SYNTHETIC OIL

Tillbaka till huvudkategori