GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Hempel Hempel

Fler produkter från samma kategori