Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Innehållsförteckning

Vinyltrimetoxisilan; N-(3-(Trimetoxisilyl)propyl)etendiamin; Siloxanes and Silicones, methoxy vinyl

Tillbaka till huvudkategori