GHS07
Skadligt

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj huden med vatten/duscha. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Lefant Lefant