ghs08
Fara
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innehållsförteckning

Nafta 60 o C

Fler produkter från samma kategori