• Giftfri

  • Fungerar i alla vatten

  • Tunnfilmsfärg

GHS07
Skadligt
GHS02
Brandfarligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Titanium dioxide; xylen; Styren; dipropylene glycol dibenzoate; 1,3-bis(12-hydroxyoctadecanamide- N-mathyle) benzene; trimetylopropan; n-butylmetakrylat; metylmetakrylat; Toluen; oktametylcyklotetrasiloxan

Hempel Hempel