ghs02
Varning
Brandfarligt
ghs07
Varning
Skadligt
ghs09
Varning
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Släck med ... Samla upp spill. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Fler produkter från samma kategori