• För diesel

  • Effektivt

  • Volym: 250ml

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… Frätande på luftvägarna. 

Innehållsförteckning

Etanol 50-70%; Glutaraldehyd; Bronopol (INN)

Tillbaka till huvudkategori