• För diesel

  • Effektivt

  • Volym: 100ml

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring eller inandning
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skadligt vid inandning.
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… Frätande på luftvägarna. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innehållsförteckning

Etanol 50-70%; Glutaraldehyd; Bronopol (INN)