ghs05
Fara
Frätande

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innehållsförteckning

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Amides, coco alkyl, N-(hydroxyethyl), ethoxylated; C9-C11 alcoholethoxylate (8 EO)

Fler produkter från samma kategori