• Effektiv rengöring

  • För septiktank

  • Miljövänlig

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. 

Tillbaka till huvudkategori