• Långtidsskydd

  • Lättarbetat

  • Utmärkt resultat

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehållsförteckning

Siloxanes and Silicones; di-Me, 3-(oxiranylmethoxy)propyl group-terminated

Tillbaka till huvudkategori