GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Tillbaka till huvudkategori