• Lösningsmedel

  • För färger & oljor

  • 1 liter

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. 

Innehållsförteckning

Petroleumnafta, vätebehandlad tung

Tillbaka till huvudkategori