• Koncentrat

  • Ner till -36ºC

  • Etylenglykol

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

1,2 Etandiol, Potassium 2-ethylhexanoate