GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innehållsförteckning

methylchloroisothiazolinone; methylisothiazolinone

Tillbaka till huvudkategori