• Koncentrat

  • Förhindrar bakterier

  • Effektiv spolning

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innehållsförteckning

methylchloroisothiazolinone; methylisothiazolinone

Thetford Thetford

Tillbaka till huvudkategori