GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Skadligt vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid brand: Släck med … Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

Innehållsförteckning

Styren: 25 - 48%, Koboltbis(2-ethylhexanoat): < 0,25 %, Mineralterpentin: 0,1 - 0,2%