GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadligt vid inandning.

Innehållsförteckning

gamma-aminopropyl-trimetoxisilan; Trimetoxivinylsilan

Tillbaka till huvudkategori