• Lättviktsspackel

  • Snabbhärdande

  • Extremt lättspacklat

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till… Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras inlåst. 

Innehållsförteckning

Styren; titandioxid

Plastic Padding Plastic Padding

Tillbaka till huvudkategori