GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung

Tillbaka till huvudkategori