GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innehållsförteckning

<5% Fosfater; <5% Fosfonater; <5% Katjoniska tensider; 5-<15% Nonjoniska tensider

Fler produkter från samma kategori

Tillbaka till huvudkategori